WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:88 回復:2 發表於 2021-6-11 08:47:02
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:51:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

自由鳥 Free.Byrd., 2021.[MKV / 5.56G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png ) ~& C' R! ]9 a$ o/ g! f' {

7 j8 d' |8 @* M7 ?+ {1 m◎译 名 自由鸟
* ]# b# e. ]  S+ s◎片 名 Free Byrd
& _$ w0 c& L' u" Z/ b" n5 {  D◎年 代 2021/ q1 A2 }( m  {
◎产 地 美国
2 y+ Y$ A3 E; L; @◎类 别 喜剧' P  b$ I# z1 Q* v$ w( ?- H
◎语 言 英语
9 N; ]% n7 R6 l◎上映日期 2021-04-01(美国)
9 n9 R2 u, W- O0 B9 Q; i◎豆瓣评分 /10 from 0 users
5 s5 n. U5 ~7 c' G& G$ y& n2 i◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35420802/
' ^4 z1 c9 [* J8 p◎片 长 89分钟- _% M0 K( U; {' F
◎主 演 雷蒙德·J·巴里 Raymond J. Barry, @9 s7 {* Y( g' Z% o# }0 [* H% }. ~
   桑德瑞拉·艾弗里 Shondrella Avery& [8 s" R) E: {8 _
   珍妮·扬 Jeanne Young
. c/ C) S9 x5 H( i. x2 N7 Z6 f* M. ]" Q
◎简 介 ; [& x: Z/ g" L3 i# K3 ]+ t5 x
7 N8 Z8 d! O" U+ K, ^
 A middle-aged underachieving van driver, Jay (Randy Nazarian), is assigned to drive an irascible senior, Harry (Raymond J. Barry), to a new home. Along the way they have a series of misadventures, including being picked up by a troupe of burlesque dancers led by Red (Shondrella Avery) and performing an impromptu comedy act. An enlightening journey that gives both men new perspective on life.$ _! i$ k1 y) g+ ]0 Y7 a) V5 a3 e
Video
, ^! K# Q! X6 k" lID : 17 X# `' f% a, L/ p1 v
Format : AVC
+ }7 K: N1 Z: k& aFormat/Info : Advanced Video Codec
4 f" p% y+ ]8 E$ N: ?Format profile : [email protected]
# j$ n) t/ R/ n: VFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames* S' z' z& W' R- w( A- t
Format settings, CABAC : Yes
1 {0 O; ^6 e0 t9 g. s9 fFormat settings, Reference frames : 4 frames
3 ~, }/ x6 w+ I6 f3 ~% m, E) QCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ k  Y8 N' H, s! j) F4 T- p
Duration : 1 h 29 min: A) Z3 b3 R1 y6 k! T8 T1 }9 A
Bit rate mode : Constant
. r4 a7 j9 U1 u5 q/ o8 N  ]) iBit rate : 8 524 kb/s& D, I% h/ W3 ?
Nominal bit rate : 10 000 kb/s% [- M- U% V) _3 |- F+ x# Z
Width : 1 920 pixels: ^% [* [" Z# s) z3 o
Height : 1 040 pixels; L6 Y: ?- k* g* ]
Display aspect ratio : 1.85:1( t, j$ u# ^* m7 Z" s1 w
Frame rate mode : Constant1 x7 H. A* Y! F
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS) X$ H& Z+ h/ m- [
Color space : YUV
9 n' q9 a# v+ u$ E9 rChroma subsampling : 4:2:0
- O% B0 Z0 f6 y6 b/ ABit depth : 8 bits4 q# A6 ?+ M% V5 u( m7 N$ ~. ~
Scan type : Progressive  Z: r9 R! K2 G
Bits/(Pixel*Frame) : 0.178, N2 f. Q9 m' G: f) }
Stream size : 5.32 GiB (96%)
6 e# g+ w* L3 H$ |! s3 LLanguage : English
; b) o0 a4 i1 W% u* b2 WDefault : Yes* Q$ w1 }- H( m, l& |- W
Forced : No: w) e6 O  |4 F! K5 ~
Color range : Limited( Z! J6 }0 I5 v6 M( B
Color primaries : BT.709
; r1 }! W4 I! s3 v; r) V) K/ y& ^1 QTransfer characteristics : BT.7092 y$ B% K. @$ h% S
Matrix coefficients : BT.709+ X% Z' ^8 o% q
/ u4 c6 b6 I- Z: u; |' ^" e
Audio+ B& U; }+ f8 F2 _9 o
ID : 2
7 _* \, Q1 v% y% ], OFormat : AC-3
, q' B4 ?$ @! b# DFormat/Info : Audio Coding 3
: G4 y9 |, A8 PCommercial name : Dolby Digital; s$ q+ {1 J, |% O8 Y
Codec ID : A_AC3& X6 `4 t2 M7 a4 P$ D8 u& @
Duration : 1 h 29 min
5 n" o0 `. y+ l* P$ _; `* ]Bit rate mode : Constant0 q, b8 e- `0 J5 M  T: i0 ^
Bit rate : 384 kb/s
0 G$ M1 A' ?! E, Z6 ]* X6 LChannel(s) : 6 channels
! e% l4 N: B* ]6 rChannel layout : L R C LFE Ls Rs! {3 @& P, s. d8 q9 U
Sampling rate : 48.0 kHz
' u% o! f* G& s, V  \; a5 QFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 A. F  w  l; e! ^Compression mode : Lossy  \7 S/ J# R: i( R. S) g9 c
Stream size : 245 MiB (4%)' k1 d: x& S  K2 ?( s5 D# C$ L# `, k; r0 p
Language : English
% ~% R' F4 ~$ c( ]8 c7 HService kind : Complete Main
0 {; {& G* x' z) A3 E$ SDefault : Yes
1 O1 B; D* P* N) d# B/ h. jForced : No
2 R4 i. I: u- C! ~! I
) V9 O' |7 V: ]; k- F1 gText #1
9 p& W1 h- I) I2 |& @ID : 3
! E0 s% g9 r+ F* w$ m' [) nFormat : UTF-8
4 a/ p4 }0 L) }% r; QCodec ID : S_TEXT/UTF84 x$ b/ ]' y: R/ F0 K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) W/ i9 Z& t3 N& a" x' H; m7 D
Duration : 1 h 25 min
1 K( J# T0 E" d6 u8 L! xBit rate : 74 b/s
5 ~; X+ @; I3 d8 s' B$ S/ e+ kCount of elements : 1636
- b! U! Q- ^# AStream size : 46.3 KiB (0%)
+ X$ |- v2 y. Q/ Y, FTitle : English( G* a* U  ]; B. d
Language : English7 o+ u1 A( g& k0 F3 o6 v
Default : Yes
2 n" s! V* b- A, I& EForced : No
' r0 S7 {5 B8 C  F% T  H- a* d% I4 d4 e3 U* s+ a1 ?
Text #2
& [% q, I1 j0 J4 u, \0 j# SID : 4
* |5 x% k9 h1 W3 zFormat : UTF-8/ j2 p2 A! E) D- s/ o" ^0 V
Codec ID : S_TEXT/UTF8
7 \) A5 Y, F$ _6 w& LCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text3 }  `9 ?3 c+ ]5 s) y0 k, w3 W
Duration : 1 h 25 min
9 k& A" O  D) d4 L9 b  PBit rate : 76 b/s
+ f3 L8 g3 Z0 c& G. t3 H9 HCount of elements : 1730
# z7 U: s3 m. S/ P* |Stream size : 48.0 KiB (0%)
7 T3 }! f& S$ q$ n: u3 p# r+ fTitle : English [SDH]
4 ^( T. @7 G& O+ Z9 A$ ULanguage : English! {" V- T9 j( g* M7 ]8 E4 z  g
Default : No
. C; W( |' S8 ^4 _! c+ DForced : No. E4 V, m" l/ ?

4 }, o* J9 U% \2 g3 L9 Q' _* KText #3
( D8 |& s) o8 l- Q2 CID : 5
& q  e* J7 ~9 N2 M4 p* E4 \Format : UTF-8/ D; U+ [8 @! a+ L! E. h5 ?
Codec ID : S_TEXT/UTF8
. d1 X6 }7 T( f. j1 WCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text; ^5 D7 T! W9 @9 u
Duration : 1 h 25 min& b8 z& V, f; s) j
Bit rate : 79 b/s
( x- M# r, y  ~' f( mCount of elements : 1782
9 ^% J' y- J) YStream size : 49.8 KiB (0%)7 p. S3 p: m1 K+ w! P% `& C
Title : Spanish [SDH]/ Y/ z) L# ?2 [' `
Language : Spanish
: J+ J5 v  Z9 R- FDefault : No7 M& ~& e' P" |3 J
Forced : No
; B( Z7 q, }* l6 x9 y( e+ R/ d# E3 t7 a
Menu8 |( O/ G$ O- H) h8 N; {
00:00:00.000 : Chapter 18 c, J. B1 ~5 z. ^0 o; _& G0 m: K
00:09:41.289 : Chapter 22 q1 p% e1 I# v# Q6 v
00:19:48.521 : Chapter 31 |$ S6 K4 T! R) V- x& }# o( n
00:31:25.009 : Chapter 4( R2 g2 u1 C3 C0 X( Z, j
00:39:14.144 : Chapter 5
& C# g8 X3 o+ w8 K5 |0 {00:49:24.587 : Chapter 6
; Z1 {7 @8 s1 P00:57:55.179 : Chapter 7
  o9 s! ~/ I/ }& M) F  W8 @4 @01:09:47.724 : Chapter 8
5 E0 g* T  q- V, k& {01:19:56.666 : Chapter 9& X( N" P6 R) R2 _3 f0 E
01:26:15.753 : Chapter 10

% d# b4 Q2 ]1 N; `0 f9 i$ ?$ Y# x, b
$ a1 S) |1 l+ `! I# b8 P

自由鳥. MKV.torrent

28.41 KB, 下載次數: 5

本帖點贊的會員︰

累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:51:48 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:1102 天
連續簽到:47 天
發表於 2021-6-11 08:47:02 | 顯示全部樓層
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部